Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 18
Tháng 10 : 344
Năm 2021 : 6.152
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CV 285

56:285 /PGDDTYlv tgp hu6n, v{n hdnh CSDL ngdnhGi6o dpc Thrii Binh.

ceNG HoA xA ngr cHU Ncnia vrET NAMDdc ftp -Tv do - Hanhphric56:285 /PGDDTYlv tgp hu6n, v{n hdnh CSDL ngdnhGi6o dpc Thrii Binh.E6ng Hung, ngdy 09 thdng 12 ndm 2020Kfnh efri: ong @n) HiQu tru&ng trulng c6c trulng Mam non, Ti6u hocTHCS, TH&THCS trong huyQn.Thr,rc hi6n chi dpo cira Scr Gi6o duc vd Edo tao vd viec t6 chfc t6p hu6n,v6n hdnh khai th6c dt liQu tr6n hQ th6ng CSDL ngdnh Gi6o dgc vd Ddo tao Th6iBinh, Phdng Gi6o dgc vd Ddo tpo E6ng H.mg t6 chric tpp hu6n cu th6 nhu sau:* Thdnh phhn:01 ldnh dpo nhd trulng + 0l c6n b0 phU trdchCNTT* Thdi gian: Yz ngey, Tt 07 gid 30 phirt, Thri s6u, ngdy lllr2l2o20.* Diu tti€m: HQi trulng UBND xd Nguy6n X6* Luu y:- Jrucrng TH&THCS chu6n,b! vd co so vflt chdt,trang thiilt bi, mdy chi6u,mdn chi6u...OC UuOi tQp hu6n dAt k6t qu6 trit nh6t- cdn b0 phu trdch CNTT tham gia rop b6i du6ng mang theo mdy tinhx6ch tay virthi6t biph6t Wifi c6 nh6n.Nh0n c6ng vdn, y6u cAu 6ng(bd) HiQu trucrng c6c trudrng bO tri c6ng viQcvd cri dring thenh phAn ,rA dg chuyCn d6 nghidm tuc.l.Noi nhfin:- Nhu kinh grii;- Luu TH.PHONGn Dri'c Cudngt


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan