Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 21
Tháng 10 : 347
Năm 2021 : 6.155
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CV 02

S5: OL/PGDET - aov/v ddm bdo an todn tra6c didn bi6n thdi D6ng Hang, ngdy 0l thdng 0l ndm 2021tt& biit thadng.

UBND HUYE.N o6NC HI.NGceNG HoA xA ugr cHU Ncni,q. vIET NAMOOc t0p - fU 0o - Uarl, pPHONG GIAO DUC VA DAOTAOS5: OL/PGDET - aov/v ddm bdo an todn tra6c didn bi6n thdi D6ng Hang, ngdy 0l thdng 0l ndm 2021tt& biit thadng.Kfnh gfti: 6ng@n) HiQu tru0ng, Ph6 hiQu tru0ng phu trSchc6c trudng Ti6u hgc, THCS, TH&THCS trong huyQn.Thgc hiQn C6ng vdn 14ISGDDT-GDTTH ngdy 07lll202l cria Sd Gi6oduc vh Ddo tpo Th6i Binh vC viQc chu dQng img ph6 v6i r6t dflm, r6t h4i vd gi6manh tr6n bi6n, C6ng vin I5/SGDDT-GDTTH ngey O7l\l202l cria Sd Gi6o dpcvir Diro tpo Th6i Binh v6 viQc cho hgc sinh nghi hgc khi xtty ra r6t dflm, r6t hpi,Phdng Gi6o dpc vd Ddo t4o y6u cAu HiQu tru&ng c5c trudng TiCu hoc, THCS,TH&THCS trong huyQn thgc hiQn t6t mQt sti nQi dung sau:- Thgc hi6n nghiCm tric C6ng vin |4ISGDDT-GDTrH, C6ng vdn15/SGDET-GDTrH.- Thuong xuy6n ph6 bi6n, nhic nho c6n bQ, giSo vi6n, nh6n vi6n, hocsinh nhd trucmg c6c biQn ph5p d6m b6o an todn, b6o vQ sric kh6e tru6c diSn biOnthoi titlt b6t thucrng.- CQp nhat, theo d6i BAn tin thdi titit tr6n Ddi Phdt thanh vd TruyAn hinhTh6i Binh vdo 20 gid 10 m5i ngdy d6 quytit dinh cho hoc sinh nghi hgc ngdy h6msau.Cu th6: pOi vOi hgc sinh r6p *A* non vd ti6u hqc: Nghi hqc khi nhietdQ kh6ng khi xu6ng du6i 100C. EOi v6i hgc sinh c6p THCS: Nghi hgc khi nhiet d9khdng khi xu6ng du6i 7oC.- Thgc hiQn th6ng tin, tuy6n truydn t6i php huynh cU th6 viQc nghi hoccria hgc sinh khi nhiet dO khOng khi xu6ng du6i mirc quy dinh; nhd trudng, gi6o,,1,vi6n c6 k0 hoach hgc bu khi hqc sinh nghi hoc, d6ng thdi hucrng d6n hoc sinh hgctQp tai nhd.- Luu y: Khi nhd trudng cho hgc sinh nghi hgc, dO nghi dc C6n bQ qu6nli nha truhng b6o cilo viQc nghi hgc vd k6 hoach hgc bu ,e UO phfln chuyOn m6nc6p hqc tru6c 7 gid 30 s6ng ctng ngey.Nhpn cdng v[n, Phdng GiSo dpc vd Edo tpo E6ng Hung y6u cAu cdc cdctrudng Ti6u hoc, THCS, TH&THCS trong huyQn nghiOm tfc thpc hi6n./.Noi nhQn:- Nhu kinh grii;- Luu TH.G PHONGCulng


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan