Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 9
Tháng 09 : 381
Năm 2020 : 3.465
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội chi bộ trường Mầm non Phong Châu nhiệm kỳ 2020 - 2022

Hôm nay, ngày 21/2/2020 chi bộ trường Mầm non Phong Châu long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ch­­¬ng tr×nh ®¹i héi chi bé

tr¦êNG mn Phong ch©u - NhiÖm kú 2020-2022

Sè TT

Thêi gian

Sè phót

Néi dung

Ng­­êi

thùc hiÖn

  1. PHI£N TRï BÞ

1

13h30 -  13h35

05

æn ®Þnh tæ chøc

§/c Nga

2

13h35 -  13h40

05

KiÓm tra ®¶ng sè

§/c Nga

3

13h40 -  13h50

10

BÇu chñ tÞch, th­ ký ®¹i héi

§/c Nga

4

13h50 -  14h00

10

Th«ng qua néi dung – ch­¬ng tr×nh, néi quy, quy chÕ ®¹i héi.

§/c Nga

II/ Phiªn chÝnh thøc

1

14h00 -  14h05

05

Chµo cê, tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ®¹i biÓu

§/c Nga

2

14h05 -  14h10

05

DiÔn v¨n khai m¹c

§/c Nga

3

14h10 -  14h15

05

TÆng hoa

§/c Nga

3

14h15 -  14h25

10

B¸o c¸o tæng kÕt cña chi bé nhiÖm kú 2015 - 2020 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô nhiÖm kú 2020 - 2022

Đ/c Mến

4

14h25 -  14h30

05

B¸o c¸o kiÓm ®iÓm cña ban chi ñy  nhiÖm kú 2015 - 2020.

Đ/c Nga

5

14h25 -  14h30

05

B¸o c¸o t×nh h×nh §¶ng viªn tham dù ®¹i héi.

§/c Nga

6

14h30 -  14h40

10

§¹i héi th¶o luËn tham gia ®ãng gãp ý  kiÕn vµo b¸o c¸o tæng kÕt cña chi bé nhiÖm kú 2017-2020, ph­¬ng h­íng nhiÖm vô nhiÖm kú 2020 - 2022

§¶ng viªn trong chi bé( §/c Nga)

7

14h40 - 14h45

05

§¹i biÓu cÊp trªn ph¸t biÓu ý kiÕn

§¹i biÓu

8

14h45 - 14h50

05

TiÕp thu ý kiÕn.

§/c MÕn

9

14h50 - 15h05

15

- §¹i héi tiÕn hµnh KiÓm phiÕu ban chi ñy chi bé  nhiÖm kú 2020 2022

§/c Nga

10

15h05 - 15h10

5

- C«ng bè kÕt qu¶ KiÓm phiÕu ban chi ñy nhiÖm kú 2020 2022

§/ c Hoµi

11

15h10 - 15h25

15

§¹i héi tiÕn hµnh bÇu bÝ th­ chi bé nhiÖm kú 2020 - 2022

§/c Nga

12

15h25 - 15h30

05

C«ng bè kÕt qu¶ bÇu bÝ th­ chi bé nhiÖm kú 2020 2022.

§/ c Hoµi

13

15h30 - 15h40

10

§¹i héi tiÕn hµnh bÇu Phã bÝ th­ chi bé nhiÖm kú 2020 - 2022

§/c Nga

14

15h40 - 15h45

05

C«ng bè kÕt qu¶ bÇu Phã bÝ th­ chi bé nhiÖm kú 2020 2022.

§/ c Hoµi

15

15h45 - 15h50

05

Ban chi uû kho¸ míi ra m¾t

§/c MÕn

16

15h50 - 15h55

05

Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025

§/c Nga

17

15h55 - 16h00

05

Công bố kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

§   §/c ¸nh.

18

16h00 - 16h05

05

Th«ng qua dù th¶o nghÞ quyÕt ®¹i héi

§/c Ch©u

19

16h05 - 16h10

05

BÕ m¹c ®¹i héi

§   §/c MÕn

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan