Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 18
Tháng 10 : 344
Năm 2021 : 6.152
CV 285

CV 285

56:285 /PGDDTYlv tgp hu6n, v{n hdnh CSDL ngdnhGi6o dpc Thrii Binh.
CV 02

CV 02

S5: OL/PGDET - aov/v ddm bdo an todn tra6c didn bi6n thdi D6ng Hang, ngdy 0l thdng 0l ndm 2021tt& biit thadng.
CV 31

CV 31

56: 3l /PGDDTV/v th6ng b5o viQc bd sung, hiQu chinh,cQp nh{t chric n6ng HC th6ng quin linhd trucrng SMAS
CV 25

CV 25

56: C) /PGDET(V/v ti6p tuc thuc hi6n LuAt PCCC, Luit 14,ND 137; c6ng t6c tlim bio ANTT, TT ATGT;ph6t d6ng tiit trdng ciy vi lich nghi T6tnguy€n tl6n 2021
KH 02

KH 02

Kf HOACHMe dqt cao .Ii6m thr;c hiQn Luit ptrdng chiy vh chfr ch6y; Lugt Quin g, sri[i, sir dgng ph6o v]r c6ng tdc alim bf,o ANTT, trflt tg ATGT trong vir sau dlpTGt Nguy6n tl6n Tin Sfru nim 2021 nghnh GD&DT E6ng Hung
HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 - TRƯỜNG MN PHONG CHÂU

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 - TRƯỜNG MN PHONG CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON PHONG CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020- 2021Căn cứ theo kế hoạch năm học đối với cấp học Mầm nonCăn cứ Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Huyện Đông Hưng.Căn cứ công văn số 300/PGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 về thực hiện một số nhiệm vụ cuối học kỳ I năm ...
ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔ GIÁO ĐỐI VỚI BẢN THÂN MÌNH, VỚI ĐỒNG NGHIỆP VÀ VỚI VIỆC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON.

ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔ GIÁO ĐỐI VỚI BẢN THÂN MÌNH, VỚI ĐỒNG NGHIỆP VÀ VỚI VIỆC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON.

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔ GIÁO ĐỐI VỚI BẢN THÂN MÌNH, VỚI ĐỒNG NGHIỆP VÀ VỚI VIỆC NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON.ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON PHONG CHÂUNĂM HỌC 2020 – 2021