DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I